ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg

Училищни документи

Списък от Документи

 • Закон за предучилищното и училищното образование свали файл
 • Заявление за дубликат свали файл
 • Заявления и декларации за учебните дейности свали файл
 • Годишен план за квалификационната дейност свали файл
 • Годишен план на училището свали файл
 • Мерки за повишаване качеството на образование свали файл
 • План за дейността на екипа за предотвратяване отпадането на деца от образователната система свали файл
 • Програма за превенция за ранно напускане свали файл
 • Програма предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. свали файл
 • Училищен учебен план свали файл
 • Стратегия 2020-2024 г. свали файл
 • Правилник за дейността на училището свали файл
 • Заявление за ПЪРВИ клас свали файл
 • Заповед на Директора на училището, относно прием в 1 и 5 клас свали файл
 • План БДП - I - IV клас свали файл
 • План БДП V - VII клас свали файл
 • Учебна програма Гражданска защита I-IV клас свали файл
 • Учебна програма Гражданска защита - V-VII клас свали файл