ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 outrudovec@abv.bg

Училищен координационен съвет

Училищният координационен съвет за справяне с тормоза в училище, публикува материали, които да са в полза на учителя, с цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

Списък от Документи

  • Въпросници за оценка на тормоза в училище свали файл
  • Тормозът от връстници в училище - метод за оценка свали файл
  • Превенция на агресията - модели за общуване; приказки за ценностите свали файл
  • Чуй ме свали файл
  • Класна стая без тормоз - наръчник за учители свали файл
  • Агресия в начална училищна възраст - стратегия за овладяване свали файл
  • Налагане на санкции - алгоритъм на действие свали файл
  • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование свали файл
  • ПЛАН на УКС свали файл
  • Агресия свали файл