ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Резултати от НВО по БЕЛ и математика в Четвърти клас за учебната 2021-2022 г.

И по двата учебни предмети четвъртокласниците на ОУ „Л. Каравелов“ с. Трудовец се справиха над средното равнище в сравнение с връстниците  си от областта и страната.

Най-високият резултат по БЕЛ е 95 т., а по математика – 100 т.

Средният успех по БЕЛ е Мн. добър (5,00). Оценките са добри, мн. добри и отлични. Няма слаби и средни оценки.

Средният успех по математика е Добър ( 4,29). 50% от учениците са показали отличен и мн. добър резултат. 30% са средните оценки. Има една слаба оценка ( 22 т. )

Скала за превръщане броя точки в оценка по шестобалната система:

Слаб   до 29 т

Среден   30т – 40,5т

Добър    41 т – 62 т.

Мн. добър    62,5 т. – 83,5 т

Отличен    84 т. – 100 т.

Галерия снимки