ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg
Съвместна инициатива на УКБППМН и Училищно настоятелство

На 18.12.2017 г от 17:30 часа ще се състои среща с родители на ученици, трайно отсъстващи от учебни занимания, успели ученици от ромската общност, Ученическия съвет и учители. Цел: мерки за прибщаване на отсъстващите към училищния живот.