ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 info-2300114@edu.mon.bg

Защита на личните данни

                Политика за поверителност на личните данни в ОУ "Любен Каравелов" - с. Трудовец

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ОУ "Любен Каравелов" - с. Трудовец осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, ОУ "Любен Каравелов" - с. Трудовец отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: ОУ "Любен Каравелов" 

Адрес:  с. Трудовец, ул. "Черковна" № 3 

Булстат: 000759033

Терефон:  0893615016

Електронна поща:  info-2300114@edu.mon.bg

Интернет страница: www.oulubenkaravelov.com 

2.2. Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бел. "Проф. Цветан Лазаров" №2

Еректронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

3. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас. За тази цел ОУ "Любен Каравелов" - с. Трудовец е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

Списък от Документи