ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com

Обществен съвет

Иван Иванов - председател 

Весела Василева - секретар

Членове:

    1. Стефка Граматикова - представител на Община Ботевград

    2. Даниел Дончев - родител

    3. Моника Милушева - родител