ул. "Черковна" №3, 2160 Трудовец, Община Ботевград тел: :+359 893615016 school@oulubenkaravelov.com
Тематична обща родителска среща

На 21. 02. 2018 г от 17:30 часа в актовата зала на училището ще се проведе обща родителска среща с лектор. Темата е "Превенция на тормоза и насилието в училище". След лекцията ще се проведат класни родителски срещи при дневен ред: 1. Резултати от учебно-възпитателната работа през Първи учебен срок и мерки за подобряване на резултатите. 2. Участие на родителите в процеса на самооценяване на училището.